Wednesday, October 19, 2016

تابلوی شام آخر لئونارد و داوینچی
لئوناردو داوينچي هنگام كشيدن تابلوي شام آخر دچار مشكل بزرگي شد؛ مي‌بايست نيكي را به شكل عيسي و بدي را به شكل يهودا، از ياران مسيح كه هنگام شام تصميم گرفت به او خيانت كند، تصوير مي‌كرد. كار را نيمه تمام رها كرد تا مدل‌هاي آرمانيش را پيدا كند.

روزي در يك مراسم همسرايي، تصوير كامل مسيح را در چهره يكي از آن جوانان همسرا يافت. جوان را به كارگاهش دعوت كرد و از چهره‌اش اتودها و طرح‌هايي برداشت.
سه سال گذشت. تابلو شام آخر تقريبأ تمام شده بود؛ اما داوينچي هنوز براي يهودا مدل مناسبي پيدا نكرده بود. كاردينال مسئول كليسا كم كم به او فشار مي‌آورد كه نقاشي ديواري را زودتر تمام كند.
نقاش پس از روزها جستجو، جوان شكسته و ژنده‌پوش و مستي را در جوي آبي يافت. به زحمت از دستيارانش خواست او را تا كليسا بياورند، چون ديگر فرصتي براي طرح برداشتن نداشت.
گدا را كه درست نمي‌فهميد چه خبر است، به كليسا آوردند؛ دستياران سرپا نگه‌اش داشتند و در همان وضع، داوينچي از خطوط بي‌تقوايي، گناه و خودپرستي كه به خوبي بر آن چهره نقش بسته بودند، نسخه برداري كرد.
وقتي كارش تمام شد، گدا، كه ديگر مستي كمي از سرش پريده بود، چشم‌هايش را باز كرد و نقاشي پيش رويش را ديد و با آميزه‌اي از شگفتي و اندوه گفت: " من اين تابلو را قبلأ ديده‌ام!"
داوينچي با تعجب پرسيد: "كي؟"
- سه سال قبل، پيش از آنكه همه چيزم را از دست بدهم. موقعي كه در يك گروه همسرايي آواز مي‌خواندم، زندگي پر رويايي داشتم و هنرمندي از من دعوت كرد تا مدل نقاشي چهره عيسي شوم !!!!
از كتاب "شيطان و دوشيزه پريم" پائولوکوئیلو

Monday, October 17, 2016

یک شعر تازه -بیا به کنار جویبارها برویم - زری اصفهانی


بیا مرداب ها را واگذاریم 
به قورباغه ها 
و به کنار جویبارها برویم 
درمرداب ها دیوها زندگی میکنند
با چهره هایی  عبوس 

مثل تمساح ها 
مرداب ها تاریک اند
از اعماقشان صدای زوزه جانوران مرده   می آید 
درمرداب زندگی مرده است 

اما درجویبار
ماه زندگی میکند
که درآینه آب خود را می آراید
و شالی ا ز ابریشم زرد می بافد
تا برگردن درختان بیاویزد
درجویبار سیمای انسان ها را میشود دید
آب می نوشند
حرف میزنند 
 می خندند 
و رویا می بافند
جویبارها ،
آینه ستارگان اند درشب 
ووقتی باران می بارد
زمزمه کنان و رقصان میگذرند

بیا مرداب ها را جا بگذاریم
هیچ چیزی درآنهمه  سیاهی قیرگون نمی روید
هیچ برگ سبزی درآن غلظت وحشت نمی پاید
هیچ روشنایی  درآن پژواک  نمی یابد
زمان درمرداب گویی به سکون رسیده است 
به نقطه انتهای زندگی 
حتی تصویر یک مرداب هم بویناک است 
و هولناک 
درمرداب تنها دروغ می روید
و کینه و پلشتی 
هیچ پروانه ای برفراز مرداب نمی گذرد
و هیچ گلسرخی درکناره اش نمی روید

اما درجویبار 
سنگ ریزه ها هم شفاف اند
با رنگ هایی زنده و زیبا
که میشود از پشت شان رگه هایی از زندگی ها ی دوردست را دید
جویبارها بوی پونه میدهند و گل های نرگس وحشی  
جویبار ها میروند 
حرکت می کنند
 شتاب میکنند
یک جا نمی مانند

و حتی سنگ ها را هم با خود می برند
به مقصد دریاچه ها و دریا ها ی بزرگ
جویبارها به عقب نمی نگرند 
و مرثیه خوان جسد های مرده نیستند
جویبارها درختان تازه را آبیاری میکنند
وبه جنگل های سبز می اندیشند
مردا ب ها ی مرده ر ا رها کنیم 
و به کنار جویبارهای روان  برویم
درکنار جویبارها میشود  حتی با رویای دریا ها زندگی کرد
درکنار مرداب ها اما رویاها نیز مرده اند

یک شعر پائیزی - شعر و نقاشی از زری اصفهانی


یک کوزه رنگ - شعر و نقاشی از زری اصفهانی


یک کوزه رنگ گویا
بالای این درخت شکسته است
وچکه های زرد وسرخ و نیلی و نارنجی
از شاخه ها به برگ ها رسیده و از برگ ها به خاک
این جا تمام آسمان و زمین رنگی است
یک کوزه رنگ گویا
برروی خاک فرو ریخته است
  


Sunday, October 16, 2016

البته من از اومدنت زیاد اذیت نمی شم چون به زندگی زیر تسلط آدم های کوچک عادت کرده ام - طنز جالبی که باعث تعطیلی رونامه صدا شد

برای بهتردیدن تصویر روی آن کلیک کنید 

زری اصفهانی - I am Bond James Bond
آقای مصداقی رها فراز بلاخره چه شدند ؟ همین ؟ شکنجه شدند وزیر شکنجه کشته شدند به تاریخ پیوستند؟ وشما هم هنوز مراسم وداع و عزاداری نگرفته رفتی سراغ مطلب انفجار حرم اما م رضا ؟؟ انگار نه انگار که دو تا جوان این وسط به شکلی سبعانه به گفته شما مثله گشته اند و آنها را با قساوت تمام کشته اند ؟ بهمین زودی ولشان کردید ؟ و با آنهمه کار تبلیغاتی که آنها برایتان کردند . قصه تمام شد"؟ به همین زودی ؟یک نفر هم نبود که برود سرقبرشان اشک بریزد ؟ حتی درحد ستار بهشتی مثلا ؟
ویا ملتفت شدید و واقعا دیدید که اصلا آنها موجوداتی تخیلی بوده اند ؟ و مدتی زیاد درتخیل شما زندگی کرده و از شما تعریف و تمجید کرده و بعد قصه شان دیگر برایتان بقول انگلیسی ها اکسایتمنتی نداشته و تمامش کرده اید ؟ تمام اینترنت را که بگردید فقط یک حسین نانوانی پیدا می کنیدکه مجروح شیمیایی جنگ عراق . است که عکس اش هم هست بطور واضح . عکس هایی که از فراز ورها گذاشته اید عکس های رنگ و روفته وکهنه مربوط به سی -چهل سال پیش اند و هیچ دانشجوی دانشگاه هنری چنان حجابی را نمی پوشد مگر بسیج باشد .روشنفکران زن چادر سر نمی کنند پشت سرگذاشتن جنبش سال 88 به همه آنها الفبای رعایت مسایل امنیتی را یاد داده است و به این سادگی وبچگانه دردام نمی افتند. نوشته است که همینکه آَمده اند به او تجاوز کنند و حتی مامور مربوطه روی مبل خود ارضایی میکرده است. مامور رفته و نرفته ، او بلافاصله توانسته بپرد روی کامپیو تر جلوی چشم فرد شکنجه گر گزارش دهد و درخواست کمک کند . درصورتیکه دریک سناریوی واقعی اولین اقدام آن مامور بردن کامپیوتر و تلفن وهمه سافت ورها و فیلم ها و متعلقاتش بود . اگر آن دختر وپسر واقعا موجودیت خارجی میداشتند و نتیجه تخیلیات مستر پارانویا نبودند پس بطورواقعی درچنگ وزارت اطلاعات بود ه اند و میخواسته اند رابطه های ایرج مصداقی را با اصلاح طلبان داخل و یا احیانا جوان ها را درآورند و از چند و چون کارهایش مطلع شوند / میخواسته اند با ایجاد این کمپین شهدا به دیگر افراد اپوزیسیون درخارج از ایران دست یابند و با ترفند های مختلف آنها را بدرون تور خود بکشند . که البته نقشه شان خیلی خام بوده است . البته باز بگویم اگر آنها ساخته ذهن خود جناب مصداقی نباشد، آنها با گول زدن مصداقی و تعریف و تمجید های خنده آورشان داشته اند اورا وارد یک دام دیگر جمهوری اسلامی میکرده اند / آنها بودند که به همه جا سرمیکشید ند و به همه صفحات فیس بوک پیام میدادند که بیائید به صفحه کمپین تا بتوانند به همه سوراخ سنبه های اطراف سر بزنند و هی بدیگران پیام بدهند که بیائید به کمپین بپیوندید و آنها ر ا به عکس العمل بکشانند ودیگران را وادار کنند وارد معرکه بشوند . یک بارهم برای من روی فیس بوک پیام دادند که خانم اصفهانی چه نشسته ای ،بیا و بیین که چه معرکه ایست واینجا یعنی درهمان کمپین چه چیزهایی برایت نوشته اند منهم بخوبی میدانستم که خود شخص نویسنده که مطلب را نوشته پیام داده است و خواسته است من بروم دری وریهایش علیه خودم را بخوانم لینکی فرستاده بود که تیترش بود خانم اصفهانی دست از سر فیل مصداقی !و یا چنین چیزی بردارید !من فقط جواب دام نگران نباشید ارتش سایبری فعال ست و از این مزخرفات هم زیاد مینویسد. حتی لینک به نظر م مظنون میرسید و نرفتن روی آن سالم تربود. داستان این است که آن کمپین دام وزارت اطلاعات بوده است . آن خانمی که اینقدر صمیمی میشود که با یک مرددرحد پدرش آنطورصحبت میکند و کارهای زشت اطلاعاتی ها را بدون پرده پوشی وبا کلی اغراق و مفصل و خودمانی و نکته به نکته به مصداقی میگوید بدون شک وابسته به جمهوری اسلامی بوده است ، هیچگاه یک دختر محجوب دانشگاهی و مبارز چنین چیزهایی رابرای یک مرد تعریف نمی کند .حداقل ایرانی ها نمی کنند. بعد گویا خرابکار ی شده است و چیزهایی لو رفته است و درست از آب در نیامده است .یا آنچه را که از مصداقی میخواسته اند دریافته اند و سایتشان را خودشان بسته اند و خبرداده اند که ما دیگر نیستیم و مرده ایم و پرونده بسته شده . و البته چون نام واقعی نداشته اند و عکس شان هم جعلی است مشخص نیست کی بوده اند و چه شده اند درضمن اگر به نوشته هایی که درسایت پژواک به اسم آرش -پ-ع زده است که بگفته خود مصداقی همان رها یا فراز است مراجعه کنید می بینید که آخرین آن فقط یک طنز است، تیترش هست ایرج مصداقی از دیو تا لولو خوره . طنزی خیلی خنده دارکه مقصودش خود مصداقی است . و مسخره کردن او بوده است این بواقع پا یان ماجرای رابطه آنها بوده است و آن موجودات فضایی !! با مسخره کردن مصداقی خداحافظی کرده اند و رفته اند . درحالیکه مدافعان حقوق بشر درایران حتی از زندان رفتن یک شبه یک فرد اطلاع می یابند وهمه جا پخش میکنند چنین داستان شکنجه وقتل راخبردار نشدند . و سرتا سر اینترنت را هم بگردید چیزی بدست نمی آورید . آن چت ها هم که دیگر ثابت شده ست که همه جعلی بوده است و حتی یکی از آنها هم واقعی نیست چت هایی که همه کم و بیش شبیه هم نوشته شده است و حتی فرمت هایشان هم فرمت معمول فیس بوک نیست و کلا ساختگی است .وخلاصه مصداقی بعد از هرخرابکاری لو رفته نفسی میکشد و میرود سراغ چیز دیگری کاملا متضاد تا فضا را کمی آرام کند این است که بسرعت می پرد سراغ انفجار حرم امام رضا و دیگر خبری از تشییع جنازه دو شهید مجعول ایشان هم شنیده نمیشود . این سریال فعلا تمام شده اعلام میشود
دفعه بعد شهر اهواز میشود شهر اراک و دانشجویان از هنر به تربیت معلم منتقل میشوند و بازار شهید سازیها ی دست ساز گرم میشوند کتاب خوانی های دسته جمعی شان و تکثیر کتاب های مصداقی ( لابد چهار جلد کتاب را با دست کپی میکنند !!و هواداران مجاهدین با کمک نیروهای غیبی دست به قتل کسانی میزنند که وجود خارجی درهیچ کجا ندارند . شاید اگر ایشان کمی کتاب های آگاتا کریستی را مطالعه کند ویا فیلم های میس مربل و یا فیلم های هیچکاک رابیشتر ببیند بتواند درآینده کتاب های جنایی خوبی بنویسد . فکر میکنم اصلا برای اینکارساخته شده است . اگر ادامه دهد بیشک جایزه نوبل ادبیات درانتظار اوست .

Thursday, October 13, 2016

درباب جایزه نوبل ادبیات که به باب دی لن داده شد- زری اصفهانی
جایزه نوبل ادبیات امسال به باب دیلن آهنگساز و ترانه سرای آمریکایی داده شده

 ولی آیا دادن جایزه نوبل به  یک ترانه سرا و آهنگساز آمریکایی که هرچه کرده باشد مربوط به  فرهنگ آمریکا است و نمیتواند جهانی باشد درست است ؟ آیا یک ترانه سرا میتواند درکنار غول های ادبی جهان مثل  ویلیام فاکنرورومن رولان، آناتول فرانس ،  هنری برگسون ،جان اشتاین بک وتوماس مان ، تونی موریسون ، ارنست همینگوی و پرل باک ، نرودا وگابریل میسترال و بوریس پاسترناک ،هرمان هسه وآندره ژید و اکتاویو پازو کسانی نظیر آنها که جایزه ادبیات نوبل  را تا کنون برده اند قرار گیرد ؟
 آثار ادبی جهانی که معمولا جایزه نوبل دریافت کرده اند بطور واقعی جهانی بوده اند و صدها و هزارها ترجمه از این آثار باعث غنای ادبیات جهان شده است . من یادم هست که کتاب پیرمرد ودریا ، اثر جاودانی ارنست همینگوی را   وقتی خیلی کوچک بودم در کتاب خانه مدرسه مان پیدا کردم و خواندم  و یا مثلا کتاب دکتر ژیواگو که اثری بواقع جهانی  وقابل ستایش است و لی آیا ترانه های باب دیلن هم میتوانند جهانی بشوند ؟ 
فرق ترانه با یک اثر ادبی این است که قابل ترجمه نیست . زیرا با موسیقی و هنر وفرهنگ همان جامعه خود مربوط میشود .  ترانه های آمریکایی میتوانند دراروپا و کشورهای غربی طرفدار زیاد داشته باشند زیرا نوع زبان و نوع موسیقی مربوط به غرب است و نمیتواند درهمه کشورهای جهان محبوب شود . یک ترانه ترکی هرچند زیبا و هرچند عمیق باشد درآمریکا طرفداری نخواهد یافت ولی یک نویسنده ترک که اثری جهانی خلق کند ، مسلما خواننده های بسیاری در آمریکا هم خواهد داشت 
و کسی مثل اورهان پاموک میتواند ترجمه کتابهایش را درهمه کشورها بفروش برساند .
درهرصورت به نظر میرسد که جایزه نوبل دیگر دارد از ارزش های کلاسیک خود خارج میشود و معیارهای دیگری وارد آن میشود . .

تاریک مثل سیاهچال ، ترانه ای از جانی کش خواننده معروف آمریکایی طرفدار کارگران و طبقه فقیر برای معدن کاران - ترجمه زری اصفهانیJOHNNY CASH 

آوازی از جانی کش خواننده آمریکایی برای معدن کاران

نگاه کن به تاریکی سیاهچال 
آه  بیائید ای رفقای جوان که همگی این چنین جوان وزیبائید
بدنبال شانس خود درچنین معدن سیاه و دلتنگ کننده نباشید
بودن دراین معدن یک عادت میشود و روح شما را جرعه جرعه میخورد
تازمانی که خون  رگهای شما مثل ذغال سنگ سیاه شود
جایی که مثل یک سیاهچال تاریک و نمور است 
خطر دوبرابر است و شادی بسیار کم
جایی که هیچگاه باران نمی بارد و هیچگاه آفتاب نمی درخشد
تاریک است مثل یک سیاهچال که به پائین و به سمت معدن میرود

خب من مردان زیادی را درروزهایم دیده ام

مثل یک شیطان با افیونش و یک مست با شرابش
فریب معدن برای مرد ،هوسناک است 
و دعا کن وقتی  من مرده ام و عمرم تمام شده 
که جسدم سیاه شود و به ذغال سنگ بدل شود
ومن از دریچه خانه بهشتی ام نگاه میکنم 
و افسوس  میخورم 
که کارگران معدن استخوان های مرا می کاوند
جایی که مثل سیاهچا ل ،تاریک است 

Tuesday, October 11, 2016

مختصری درباره محرم و امام حسین (2) زری اصفهانی


مذهب درحقیقت تاریخ سوررالیستیکی  تراژدی های انسانی است .داستان های متواتر ایده ال ها، باورها وپیروزیها و شکست های انسانی است .
به همین مینیاتور عصر عاشورا خوب نگاه کنید . عاشورا سمبل شکست انسان اتوپیایی است . انسان خوب انسان پاک انسان بیگناه و قهرمان و ایده آل بشری 
این تابلو عصر عاشوراست . جنگ به پایان رسیده است . قهرمانان رفته اند. میدان خالی شده است . سواران پیدا نیستند .هیچ چهره انسانی باقی نمانده است .چهره ای دراینجا دیده نمیشود .تنها یک اسب از میدان کارزار باز گشته است . اسبی بی سوار، اسبی که بازگشت تنهایش از میدان نشان از یک چیز دارد . شکست .پایان تراژدی . کشته شدن تمامی جنگاوران .
تابلو بسیار سمبلیک است . سواران به خاک افتاده اند . اما اسب ، اسب فرمانده میدان جنگ بازگشته است . به طلب سواری تازه .  درجستجوی جنگاوری دیگر .و تصویر پوشیده و درابهام زنی  هم هست که به اسب آویخته است . اسب را به جای سوار درآغوش گرفته است .و زنان دیگری که مویه کنان برخاک افتاده اند
 . اسب سمبل راه است ، سمبل ادامه راه . اسب کشته نشده است وبازگشته است .و یعنی تراژدی ادامه دارد . جنگ ادامه دارد . و انسان اتوپیا پیروزیش آسان نیست .و می بینید که همه امامان یازده گانه درتاریخی که شیعیان به آن باوردارند توسط قدرت های حاکم کشته میشوند .و آخرین امام اما پنهان میشود و کشته نمیشود وزنده میماند. زیرا که برای جنگ ابدی با قدرت حاکمه قدیسی باید باشد ، انسان اتوپیایی ،ماوراء بشری ، کسی که از هرآلودگی مبرا باشد ، معصوم باشد و از جنس زمینیان .نباشد قهرمانی قابل تکیه کردن و همراه شدن  برای نبرد نهایی 
داستان عاشورا و داستان به صلیب کشیدن عیسی مسیح درحقیقت یکی هستند و از یک جنس اند . از جنس همان تراژدی ها درمیتولوژی یونانی . از جنس پرومته ورنج ابدی و شکنجه ابدی اش به خاطر کمک به انسان . پرومته هم مثل عیسی مسیح خدایی بود که به کمک انسان برزمین آمده بود و مغضوب خدایان ضد انسان شد .
جامعه های فقیر ، سرکوب شده و خشمگین نیاز به قهرمان دارند . قهرمانی که اورا دنبال کنند و اور االگو قراردهند. و این قهرمان ها باید که درجنگ درراه انسانیت کشته شده باشند . به آنهایی که زنده اند نمیشود تاسی کرد . نمیشود اعتماد کرد.زیرا که میمیرند و فراموش میشوند . ولی انسان اتوپیایی و انسان ماوراءزمینی همیشه زنده است . او بعداز کشته شدن هم زنده است زیرا که رستاخیزکرده است و به آسمان رفته است . وروزی دوباره برخواهد گشت . مسیحیان هم به بازگشت مسیح اعتقاد دارد درست مثل شیعه ها که به بازگشت مهدی درآخر زمان معتقدند 
اینها عکس هایی ازعزارداری مسیحیان درکشورهای آمریکای لاتین است که بسیار شبیه آنچه هست که ایرانی ها انجام میدهند می بینید که حتی نمایشات تئاتری هم شبیه تعزیه ها درایران است .حتی لباس سرخ سربازانی که مسیح را می برند مقایسه کنید با لباس سرخ قاتل امام حسین یعنی شمر
این سمبل ها و قهرمان ها و این اعتقادات درذهن توده های مردم عادی وجود دارد و بطور تاریخی بوده است و خواهد بود .
اما سرنوشت جامعه های انسانی را این چیزها تعیین نمی کند . درهمه جای دنیا مساله انسان ها مبارزه طبقاتی است . مساله اساسی فقر توده هایی است که درچنبر سرمایه داران و حکومت های سرمایه داری مقتدر گرفتار شده اند. افراطی گرایی مذهبی تنها درزمینه  فقر و بی عدالتی و سرکوب رشد  میکند . نیروی اصلی گروه های افراط گرا انسان های سرکوب شده و بیسواد و فقیرند . درهرکجای دنیا
وظیفه و مسئولیت یک روشنفکر متعهد که نگران سرنوشت توده های جامعه خویش  است درافتادن با اعتقادات و سمبل های آنها نیست . روشنفکر مسئولی که هم و غم   اش فقرو بی عدالتی و ستم است باید یک هدف مشخص اجتماعی سیاسی را دربرابر خود قراردهد و برای آن تلاش کند و آن هدف از بین بردن فقر و طبقات و حکومت سرکوبگر است . و برای این هدف باید از همه امکاناتی که دردسترس است استفاده کند . درتاریخ مبارزات آمریکای لاتین بسیاری کشیشان بودند که درکنار چریک ها و مبارزان قرارگرفتند و آنها را کمک کردند. 
به جای درافتادن با اعتقادات توده ها میشود این سمبل ها وقهرمان های تاریخی را که بخصوص درایران بطور ویژه ای مورد مهر وعلاقه مردم اند و چهر ه هایی ضد ستم و ظلم و بی عدالتی شناخته میشود را درمسیر یک مبارزه ضد ظلم و ضد فقر و ضد طبقات به کمک گرفت . درایران سلاح مذهب و عاشور ا و حسین را جمهوری   اسلامی بدست گرفته است . این سلاح را باید گرفت و بدست مردم داد اگر نه جنگیدن با اعتقادات توده های مردم همانطور که درکامنت پائین صفحه توضیح داده ام  باعث طرد و انزوای  روشنفکر میشود و دشمن اصلی هم دراین وسط گم میشود. 


اینهم کامنتی از من است درفیس بوک دوست گرامی انسان های زیادی مثل نیچه آمدند و رفتند ودررد اعتقادات مذهبی انسان ها بسیار گفتند و دلایل بسیاری آوردند . بزرگتر و مستدل تر از نیچه داروین بود و مارکس و انگلس و کسانی نظیر آنها . حکومت های شوروی و اروپای شرقی نزدیک به صد سال تلاش کردند که مذهب را درذهن توده ها از بین ببرند . همینکه فروپا شیدند کلیسا ها دوباره باز شدند و روز از نو روزی از نو . انسان و تاریخ اش و کل قصه هستی از این چیزها پیجیده تر است . آنها یی که باوردارند با استدلال و منطق و علم مادی باورشان را از دست نمیدهند . وآنهایی هم که باورندارند ، ندارند . از مذهب هم تفاسیر مختلفی درطول تاریخ شده است . مذهبی هست که میگوید انسان اختیار دارد و میتواند و باید مسئولیت اعمال خودش را به عهده بگیرد . نه تنها مسئولیت اعمال خودش را بلکه مسئولیت آنچه در جامعه اش میگذرد را هم . قرآن میگوید . ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم - خدا وضع ملتی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشان را تغییر دهند . ایده بهشت و جهنم هم درامتداد اعمال خود انسان است . در اکثر مذاهب بهشت برای کسانی است که به مسئولیت های انسانی شان عمل کرده اند. دربرابر ظلم وستم به خود و دیگر انسان ها ایستاده اند و جنگیده اند . وجهنم برای ظالمان و ستمگران است . این ایده ها درطول تاریخ انسان وجود داشته است و هنوزهم بقوت خود باقی است . اینکه خداو دنیای بعد از مرگ و نظایر آن را از انسان بشود گرفت به این سادگی نیست . فقط به جمعیتی نگاه کنید که درکشورهای متمدن غربی برای دیدار پاپ جمع میشوند . به جمعیتی که هنوز درکلیساها ازدواج میکنند و مرده ه ها یشان را از کلیسا ها تشییع میکنند. اگر میشد با سخنان نیچه انسان را از دست مذهب و ماوراء ماده نجات داد بسیار کار ساده ای بود درحالیکه بخصوص درزمان ما این مذهب نیست که فاجعه آفرین است . نقش یک روشنفکر که نگران سرنوشت توده های مردم سرزمین خویش است نابودی مذهب این توده ها نیست . بلکه هدایت توده ها به سمت جهت گیری درست مبارزاتی برعلیه دشمن شان است . حرف این است . تاریخ مذهب یک داستان سوررالیستیکی از تخیلات و واقعیات به هم تنیده است . رویارویی و جنگیدن با آن برای یک روشنفکر مسئول راهی انحرافی است . حداقل اش اینکه دراین وسط دشمن اصلی گم میشود . و آنوقت میماند جنگی میان روشنفکر و توده مردمی که آن روشنفکر میخواهد نجاتشان دهد و این چیزی است که خواسته دشمن است . انزوا ی روشنفکر مسئول وطردش از طرف توده ها و تنها ماندن توده و تنها ماندن روشنفکر . حداقل درتاریخ میهن ما نمونه های بسیاری از این فاجعه وجود داشته است . ملت و مذهبشان نقشی در آنهمه جنایتی که درمیهن ما انجام میشود ندارند. حتی درآنجا هم طبقات و سرمایه داری و دیکتاتوری است که سرکوب میکند و میکشد و جنایت میکند .

پیامی دلسوزانه به ایرج مصداقی !!

خواستم فقط بگویم دفعه بعد که خواستی چت فیس بوکی جعل کنی به آی دی ها بیشتر توجه کن . پرویز خزایی آخر اسمش یی ندارد .  حتی چت مزدوران رژیم مثل مسعود خدا بنده هم مشخص است که جعلی است . جعل کردن که کار هرکسی نیست جناب اسکیزوفرن یک مقدار فن و فنون میخواهد . آخر جناب همه فن حریف درعصر فتوشاپ که کسی اینقدر عجولانه و غیر حرفه ای  کار نمیکند !واگر هم خواستی متن چت ها ی احیانا واقعی را عوض کنی ، یک مقدار سعی کن به متن اصلی نزدیکتر باشد . مثلا کسی نمی آید لو بدهد که با فلان و فلان و بهمان که مزدور رژیم هم هستند دست بیکی کرده اند که  فلانکس را نابود کنند و چنین چیزهایی . چنین متنی فقط باعث خنده حضار میشود . دیگر اینکه  اگر نمیدانی بدان که  یک آدم معروف اسم ورسم دار  هیچوقت با اسم و مشخصات اصلی اش در فیس بوک چت نمی کند و حداقل اگر چت کرد فحاشی های زشت نمی کند چون حتما تا این حد میداند که از چت هایش عکس میگیرند . مگر اینکه مثل جنابعالی بالا خانه اش را اجاره داده باشد . درضمن این رها و فرا ی شما حالا هرمشکلی که پیدا کرده باشند  دست جمهوری اسلامی نبوده اند . چون جمهوری اسلامی هیچوقت چنین مبلغان  علیه مجاهدین خلق را دستگیر نمی کند . باورکن خود جنابعالی هم  همین امروز به ایران بروی با دسته گل می آیند می برندت و روی سرشان میگذارند . اصلا خود پورمحمدی می آید که با او مصاحبه کنی و یک کمپین شهدا هم اصلاح طلب ها برایت آنجا درست می کنند !(، این چیزیست که خودت بهتر از همه میدانی)( درضمن  وقتی با خود پورمحمدی روبرو شدی مثل  آن دفعه که با معاونش  صحبت میکردی اینقدر سرت را خم نکن و .  هی معذرت خواهی واحساس گناهکاری و بدهکاری  نکن و !)! 
 درهرصورت کسی از یک  بیمارروانی نمیتواند توقع بیشتری داشته باشد  . چه میشود کرد؟ فقط باید به حال کسانی گریست که درکمال عقل و ادراک نوشته های ترا منتشر میکنند یا پای منبرت می نشینند .

Monday, October 10, 2016

از جدیدترین ترهات آن کلان مرجع یگانه -- برای خنده و کمی انبساط خاطر

دستگاه امنیتی به منظور کاستن از بار فشار روی فرقه‌ی رجوی و از بین بردن پاره‌ای از اسناد که به آن‌ها در مقاله‌‌ام اشاره کرده بودم، صفحه‌ی فیس بوک کمپین «صدای شهدای دهه‌ی شصت- حامیان ایرج مصداقی» را که در داخل کشور بود، از بین برد. متأسفانه تعدادی از چت‌های هواداران این فرقه با اعضای «کمپین» نیز در این میان از بین رفت. در چت‌های مزبور که روی صفحه‌ی فیس بوک «کمپین» قرار داشت، هواداران «فرقه صاحب‌مرده‌» بر اساس رهنمود رهبران‌شان، اعضای «کمپین» را که در داخل کشور زیر شدید‌ترین فشارهای دستگاه امنیتی بودند و هر لحظه بیم‌ جانشان می‌رفت به وابستگی به وزارت اطلاعات و ... متهم کرده و آن‌چه لایق خودشان بود به این انسان‌های آگاه و مسئول نسبت می‌دادند.  
از قرار معلوم در حال حاضر تضاد دستگاه امنیتی با من که یک نفر هستم بیشتر از فرقه‌ی رجوی است که به اعتراف اعضای خودش در داخل کشور و به ویژه نزد جوانان 
«بدنام» است. -نوشته ایرج مصداقی 
احتمالا آن هواداران که زیر فشار دستگاه های امنیتی !!! هستند همه از این نوع اند که قبلا اشاره کرده بودم
از متن نوشته یکی از طرفداران ایرج مصداقی که پیداست خیلی تحت فشار سیستم های امنیتی بوده است !!
"خلاصه طي جرياناتي اين كلان مرجع يگانه ميان هواداران و اعضاي اديان نوظهور هم پخش شده و عواقب خود را داشت! مثلا در شيطان پرستان مي گفتند : " ايرج مصداقي توسط يك لژ جادويي سياه مامور مبارزه با لوسيفر است و شما نبايد آثارش را مطالعه كنيد"  يا اينكه "در چشمانش خروس هاي سياه ترسناكي وجود دارد كه اين خروس ها بدستورش بيرون آمده و خون نوزادان را مي مكند" يا اينكه " ايرج مصداقي خود لوسيفر است" و اين آخري حسابي داشت جا مي افتاد...ميان كساني كه با مسئولين فرقه مسئله دار شده بودند و به خيالشان ايرج مصداقي همان لوسيفر زمان است و آنها مي خواهند اعضا و هواداران اين را ندانند!!!! 
عده اي از بچه هاي رائليان مي گفتند : " ايرج مصداقي يك موجود فرازميني است و از كهكشان موسوم به ليپيتيد آمده است براي مأموريتي مخفي" 
برخي از كاباليستها مي گفتند: "او يك حاخام قرن اول اسرائيل است كه كابالا را بنيان نهاده است و حالا آمده شرايط را براي ظهور ماشياح بن داوود فراهم كند" 
در ميان اعضاي مسئله دار فرقه تلما باب شده بود : " ايرج مصداقي عصاره‌ي روح اليفاس لاوي و آليستر كراولي است كه يكي شده و در اين كالبد ظهور كرده است" آنان دلايلي براي خود داشتند! 
در ميان بچه هاي حجتيه‌ي كلاسيك اصولگرا باب شده بود كه ايرج مصداقي امام زمان است و با كتابهايش با جهل جمهوري اسلامي مبارزه كرده و بازوي اجرايي حضرت علي است و بزودي نظام جهل رژيم را سرنگون مي سازد (در ميان اعتقادات حجتيه و شيعه ي كلاسيك تشكيل حكومت اسلامي در عصر غيبت جايز نيست) و دلايل خود را مي آوردند.
دانشجويان فلسفه و علوم سياسي مي گفتند ايرج مصداقي سردمدار يك نظام ماسوني نوين براي ايران است كه 
توسط مديريت نظم نوين جهاني در غرب براي سرنگوني رژيم دارد خود را آماده مي كند؟!!!!! 


درهرصورت به عقید ه من ایرج مصداقی یک بیمار روحی است .
من نمونه این بیماران را دربیمارستان رازی تهران دیده بودم . اولین علامت پارانویا ست . یعنی توهم و اینکه بیمار هرچیز و هرکس را علیه خودش ببیند و از هرچیزی برای خودش یک دشمن درست کند . مرتب احساس کند که کسانی دارند علیه اش توطئه میکنند و البته یک خود بزرگ بینی و خود شیفتگی مفرط که خودش را محور و مرکز همه اتفاقات دنیا بداند . این بیچاره بیمار است . همین یک ریز نوشتن و طولانی نوشتن هایش بخصوص درمورد چیزهایی که اساسا مساله هیچکس دیگری غیراز خودش نیستند این را بخوبی نشان میدهد.نگاه کنید که مثلا چند صفحه فیس بوک و گپ های فیس بوکی را چقدربزرگ میکند . و چقدر مطلب راجع به چیزهایی می نویسد که اساسا مساله هیچ آدم سیاسی یی نیست و هیچکسی چه درایران و چه درخارج ایران کمترین توجه و اعتنایی به این نمونه نوشته ها و وراجی های اینترنتی نمی کنند. مثلا نگاه کنید یک یی میل چاپ کرده است که کسی به کسی دریی میل نوشته بروید دردانشگاه ها خرابکاری کنید !! آخر کدام احمقی چنین کاری میکند ؟ من فقط دلم به حالش میسوزد و به عنوان یک پزشک توصیه میکنم که دوستانش مراقب اش باشد . بیماری اسکیزوفرنی یک بیماری جدی است و ممکن است باعث خودکشی و یا ایجاد خطر برای دیگران هم بشود . 

مدیر یک مدرسه روستای مختارآباد در رودبار جنوب استان کرمان، از دانش آموزان درخواست مبلغ ۳۰ هزار تومان داشته و آنهایی که این مبلغ را به مدرسه نبرده‌اند، شلاق خورده و اخراج شده‌اند.


 توضیح کودکان درمورد شلاق خوردن به خاطر نداشتن پول

نامه کودکی که چون پول شهریه به مدرسه نبرده است همراه تعدادی دیگرکتک خورده . و ازمدرسه اخراج شده است