Monday, January 26, 2009

معنای درآمدن سازمان مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا چیست؟ زری اصفهانی

بیرون آمدن مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه ارو پا اتفاق بزرکی است
دردرجه اول معنایش این است که جامعه جهانی (حداقل اروپا) مبارزه مردم ایران برعلیه رژیم فاشیستی آخوندی حاکم برایران رابه رسمیت شناخته است و این مبارزه را دیکر تروریسم نمی شناسد ومعنایش این است که رژیم فاشیستی مذهبی حاکم برایران حکومتی مشروع از نظرجهانی نیست
معنایش این است که رژیم آخوندی ثبات ندارد و برخلاف همه هیاهوهای مسخره جمهوری اسلامی این حکومت رو به زوال است و مبارزه مردم ایران میتواند حمایت بین المللی را درجهت سرنکونی آن داشته باشد
معنایش این است که فرانسه باید از مجاهدین به خاطرحمله ۱۷ ژوین سال ۲۰۰۳ و زندانی ساختن و تبعید کردن اعضای این سازمان عذر خواهی کند و همه خسارات وارد آمده به آنها را جبران کند و حساب های مالی آنها را بازګشایی کند و پولهای بلوکه شده آنها را پس بدهد
معنایش این است که هواداران مجاهدین دراروپا دیکر به هربهانه ای تحت تعقیب نخواهند بود و مشکلات قانونی صرفا به خاطر فعالیت های سیاسی برایشان ایجاد نخواهد شد آنها میتوانند بدون وحشت از قرارګرفتن درلیست های دیپورت و آزار واذیت های معمول به فعالیت های سیاسی برحق شان برعلیه رژیم خون آشام آخوندی ادامه دهند و دامنه این فعالیت ها را ګسترده تر کنند
معنایش این است که کانادا و آمریکا نیز باید از اتحادیه اروپا تبعیت کنند و آنها را ازلیست خارج کنند
معنایش این است که رژیم عراق نمیتواند با تاسی به این لیست تروریستی مرتب مجاهدین را دراشرف درفشار بګذارد و حدا قل این بهانه را ازدست داده است
معنایش این است که رژیم ایران دیګر قادرنیست با این برچسب ناچسب با کشورهای اروپایی وارد معاملات نامشروع سابق اش بشود و با باج دهی های مستمر مماشات ها و چشم پوشی های این کشورها را نسبت به آنچه درایران میګذرد و نقض وحشیانه حقوق بشر درایران بخرد
و معنایش این است که همه ګروه های سیاسی ایرانی درکشورهای خارجی درامنیت بیشتری میتوانند از حقوق برابر خود با دیګران دراین کشورها برای مبارزاتشان برعلیه جمهوری اسلامی سود جویند و ګام های تازه تری را درجهت اتحاد و همګامی و هم فکری دریک جبهه ګسترده برای مبارزه ای جدی تر و همه جانبه تر بر علیه حکومت ایران به پیش ببرند
ومعنایش این است که مردم ایران ګامی به نقطه پیروزی و برقراری یک حکومت سکولار و مردمی درایران نزدیک تر شده اند